ក្រុមហ៊ុនអ៊ីអេចហាយកំពុងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនបំពង់ទុយោម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លៃម៉ាស៊ីនជិះស្គីម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ម៉ាស៊ីនសាកល្បង។ ល។

កំពុងផ្ទុក ...