នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃអាគារសំណង់ការជីកយករ៉ែកសិកម្មការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងទីផ្សារដទៃទៀតដែលជាកន្លែងទុយោធារាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មត្រូវបានទាមទារឱ្យផលិតផលដែលមានគុណភាពរបស់យើងឆ្លើយតបនិងលើសពីស្តង់ដារឧស្សាហកម្មទាំងអស់។

កំពុងផ្ទុក ...