• អាស័យដ្ឋាន៖ ទីប្រជុំជន Jiangshan Town ស្រុក Yinzhou ខេត្ត Ningbo ប្រទេសចិន។
  • ទូរស័ព្ទ៖ +86-574-88450192
  • ទូរស័ព្ទចល័ត៖ + ៨៦-១៥៨២៤៥៣០៨៨៣ ។
  • ទូរសារ៖ + ៨៦-៥៧៤-៨៨៤៥០១៩២ ។
  • Skype: vera201106 ។
  • Whatsapp / Viber / Imo: + 86-15824530883 ។